Close

Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek

 

1.1. Internetový obchod na adrese http://www.vyzagarden.cz provozuje podnikatel Marek

Pechanec, se sídlem Masarykovo náměstí 103 Valašské Klobouky 766 01 Valašské Klobouky,

IČO 03484246, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH. Kontaktovat nás můžete

na našem e-mailu nebo telefonu.

 

1.2. Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k

uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

 

1.3. Platbu proveďte do 15 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném

způsobu platby.

 

1.4. Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14

dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění

obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do

okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně

případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14

dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než

nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

 

1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích z

uzavřených smluv a na základě vašeho souhlasu v rozsahu specifikovaném obchodními

podmínkami.

 

1.6. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření

kupní smlouvy.

 

1.7. Toto zboží dodáváme pouze do následujících států: Česká republika. Jeho vlastníkem se

jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím

zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či

nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom

informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i

přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s

přepravcem.

 

1.8. Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží,

případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly.

Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo

nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně

zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních

podmínkách.

 

Obecná ustanovení

 

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv

mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového

obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních

podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních

údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 8. 2017.

 

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

 

1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel Marek Pechanec, se sídlem

Sychrov 473, 76601 Valašské Klobouky, IČO 03484246, zapsaný v živnostenském

rejstříku, neplátce DPH.

 

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás,

kterým může být jeden z následujících subjektů:

 

1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

 

1.2.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

 

1.2.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci

své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého

povolání.

 

1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové

adrese http://www.vyzagarden.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a

objednat zboží z našeho sortimentu.

 

1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na emailové

adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

 

1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle

dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

 

1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

 

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou

součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních

podmínek.

 

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti

neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České

republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992

Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí

2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V

případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o

záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

 

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se

některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným,

neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních

ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

 

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě

přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou

příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská

úmluva) se nepoužije.

 

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

 

1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),

 

1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese,

 

1.7.3. osobně v kterékoli naší provozovně,

 

1.7.4. telefonicky na našem telefonním čísle.

 

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České

republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost

a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

 

1.8.1. Česká obchodní inspekce,

 

1.8.2. živnostenské úřady,

 

1.8.3. Úřad pro ochranu osobní údajů.

 

Objednávání zboží a uzavírání smluv

 

2.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že

nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete

prostřednictvím:

 

2.1.1. internetového obchodu.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z

vaší strany.

 

2.2. Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím

internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství,

jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů,

zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka

„Odeslat objednávku“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude

umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

 

2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy

vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

 

2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

 

2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované

informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás

upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

 

2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené

smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového

obchodu.

 

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

 

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit;

činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis

nebo obchodní podmínky.

 

3.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám

ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy

jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou

objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších

objednaných služeb.

 

3.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží,

které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky,

průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující

vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako

fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní

vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat

nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

 

3.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není

stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

 

3.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je

existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je

uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy

hlavní.

 

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné

uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

 

Platební podmínky

 

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na

odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

 

4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při

převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková

cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková

cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

 

4.3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny

prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s

poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami

poskytovatele finančního produktu.

 

Dodací podmínky

 

5.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající

stránce v našem internetovém obchodě.

 

5.2. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do těchto států:

 

5.2.1. Česká republika.

 

5.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel

stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve,

než úplně zaplatíte celkovou cenu.

 

5.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud

má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od

uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste

spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této

době předáno přepravci.

 

5.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v

závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej

převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od

smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly

uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění

zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od

smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však

nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej

nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným

dodáváním.

 

5.6. Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste

spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím

zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně

informovat a to nejlépe:

 

5.6.1. emailem na naší e-mailové adrese,

 

5.6.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

 

5.6.3. telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození

informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před

jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno,

nejste povinni jej od přepravce převzít.

 

5.7. Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být

dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží

přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni

a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží

převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat

poškození zboží u přepravce.

 

5.8. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným

pro jeho uchování a ochranu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

 

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od

počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly.

Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od

smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo

pokud tak stanoví právní předpisy.

 

6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy

kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za

tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

 

6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte

právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

6.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je

několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je

pravidelná opakovaná dodávka zboží,

6.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

 

6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

6.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

6.4.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

 

6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy

a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání,

které nám doručíte, nejlépe pak

6.5.1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou

obchodních podmínek a jeho odesláním

6.5.1.1. poštou na adresu kterékoli naší provozovny,

6.5.1.2. e-mailem na naši e-mailovou adresu;

6.5.2. osobně v kterékoli naší provozovně.

 

6.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od

smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení

od smlouvy.

 

6.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám

zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději

do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

6.7.2. osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky

užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu.

Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě

zrušené smlouvy.

 

6.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od

smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od

smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.

Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu

srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného

zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou,

vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží

snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali,

případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další

náklady.

 

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

 

7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste

spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

 

7.2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí

zboží.

 

7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v

záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

7.3.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu

zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

7.3.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.4. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v

návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží

nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční

doby za to, že do uplynutí uvedené doby

7.4.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

7.4.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou

záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena

způsoby uvedenými výše.

 

7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

7.5.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena

ujednána,

7.5.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.5.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí,

7.5.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího

rychlé zkáze, z jeho povahy,

7.5.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

7.5.6. pokud jste vadu sami způsobili.

 

7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit

se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás

uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční

době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti

za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

 

7.7. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

7.7.1. na bezplatné odstranění vady,

7.7.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu

odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však

vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

7.7.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od

smlouvy,

7.7.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

7.8. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo

zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

7.8.1. na bezplatné odstranění vady,

7.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.8.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

 

7.9. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud

nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet

vad, máte dle své volby právo:

7.9.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží

prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,

7.9.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.9.3. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích

alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň

tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

 

7.10. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží.

Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od

smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

7.10.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

7.10.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

7.10.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním

anebo opomenutím, nebo

7.10.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo

pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to,

co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z

použití zboží prospěch.

 

7.11. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,

můžete tak učinit nejlépe:

7.11.1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

7.11.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

7.11.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem

internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady,

u této osoby.

 

7.12. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení

oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při

reklamaci je třeba:

7.12.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

7.12.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla

reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně

bez našeho souhlasu měnit.

 

7.13. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste

nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno

stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace

nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace

uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám

vyřízení vaší reklamace trvalo.

 

7.14. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte

právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady

zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu

nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

7.15. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám

vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký

způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,

včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

 

Reklamace vad zboží podnikatelem

 

8.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste

podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

 

8.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a

provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení

vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno

jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí

škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 

8.3. Nadstandardní záruka pro podnikatele. Nadstandardní záruku za jakost

neposkytujeme a za vady zboží, které se vyskytnou na zboží po přechodu nebezpečí škody na

vás, neodpovídáme.

 

8.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

8.4.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena

ujednána,

8.4.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.4.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí,

8.4.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího

rychlé zkáze, z jeho povahy,

8.4.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

8.4.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

 

8.5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit

se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás

uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je

možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží

dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám

přiznáno.

 

8.6. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné

porušení smlouvy, máte právo:

8.6.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího

zboží,

8.6.2. na odstranění vady opravou zboží,

8.6.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.6.4. odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme

museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s

námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud

nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

8.7. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným

porušením smlouvy, máte právo:

8.7.1. na odstranění vady,

8.7.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním

nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později

změnit bez našeho souhlasu.

 

8.8. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžeteli

zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani

požadovat dodání nového zboží. To neplatí,

8.8.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

8.8.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,

8.8.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním

anebo opomenutím, nebo

8.8.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo

pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to,

co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z

použití zboží prospěch.

 

8.9. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,

můžete tak učinit:

8.9.1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

8.9.2. osobně v kterékoli naší provozovně,

8.9.3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem

internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady,

u této osoby.

 

8.10. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení

oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při

reklamaci je třeba:

8.10.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

8.10.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla

reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně

bez našeho souhlasu měnit.

 

8.11. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při

uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění

vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší

reklamace trvalo.

 

8.12. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte

právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady

zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu

nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

9.1. Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje

zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi

námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším

subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

 

9.2. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní

údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím

obchodních sdělení.

 

9.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu

udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

9.3.1. vedení vašeho uživatelského účtu v našem internetovém obchodě,

9.3.2. vedení databáze zákazníků.

 

9.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

9.4.1. jméno a příjmení,

9.4.2. datum narození,

9.4.3. adresa,

9.4.4. e-mailová adresa,

9.4.5. telefonní číslo,

9.4.6. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

9.4.7. IP adresa.

 

9.5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas

se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako

můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

 

9.6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

9.6.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

9.6.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od

vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

9.6.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme

zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého

a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

 

9.7. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k

ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout

nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

 

Přílohy

 Oznámení o odstoupení od smlouvy